Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Sklep.ekoenergia24.eu » Polityka Prywatności
Polityka Prywatności
Polityka prywatności sklepu internetowego Press Transfer Sp. z o.o.

Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu i określa oraz formułuje zasady pobierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klienta w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym
.

§1 DEFINICJE

1. Sklep Internetowy Strona internetowa dostępna pod adresem www.sklep.ekoenergia24.eu prowadzona przez Sprzedającego Produkty Firmę Press Transfer Sp. z o.o., zawierającą w swej treści, wyglądzie oraz strukturze Sklepu wszystkie podstrony, dane tekstowe i graficzne zawarte na określonym oprogramowaniu.

2.
  Sprzedający - Wydawca i prowadzący redakcję Sklepu Internetowego firma Press Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 7 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331536., NIP 745-181-62-33, REGON 280404097, której kapitał zakładowy wynosi 30.000,00 (opłacony w całości).

3.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia i będąca w ofercie, a która podana jest w Sklepie Internetowym Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

5.
Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci urządzenia z którego korzysta Klient, podczas odwiedzin w Sklepie Internetowym Sprzedającego.


6.
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 929 z późniejszymi zmianami).

7.
Google Analytics – Usługa oprogramowania, którego zadaniem jest śledzenie ruchu w Sklepie Internetowym oraz możliwość pomiaru wielkości sprzedaży i liczby konwersji oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych.


8.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

             
§2 Zasady zamówienia oraz dane zbierane przez Sklep Internetowy
 
1. Zamówienia towarów można składać 24 godziny na dobę, wypełniając stosowny formularz dostępny pod adresem http://sklep.ekoenergia24.eu/login.php  za pośrednictwem  strony internetowej.

2.
Warunkiem dokonania zakupów i zawarcia Umowy na Produkty w ofercie Sklepu Internetowego jest  wcześniejsza rejestracja Klienta poprzez założenie Konta Klienta lub złożenie Zamówienia bez zakładania Konta Klienta.

3.
Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada Konto Klienta w którym podaje następujące dane Kupującego oraz dane Kontaktowe: 
       3.1. Imię i Nazwisko lub w przypadku firmy nazwę firmy (podmioty prowadzące działalność   
               gospodarczą). 
       3.2.  Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr. lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj. W przypadku firmy siedzibę (podmioty prowadzące działalność gospodarczą).      
       3.3.  Adres dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby.
       3.4.  Numer NIP (podmioty prowadzące działalność  gospodarczą).
       3.5.  E-mail (potwierdzenie).
       3.6.  Telefon.
       3.7.  Faks (opcjonalnie).

4.
Podczas procesu rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę poprzez oświadczenie na otrzymanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.     

5.
Podczas rejestracji Konta Klienta (zalogowania się) wymagane jest podanie adresu e-mail oraz hasła. E-mail i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie i nieuprawnione.

6.
W informacjach o płatności i wysyłce Produktu dla Klienta zawarte są do dokumenty sprzedaży paragon lub faktura VAT oraz wybór sposobu zapłaty a także komentarz do Zamówienia.            

7.
Konto Klienta może być usunięte na wyraźne żądanie Klienta, dopiero po zakończeniu procesu realizacji Zamówienia Produktu. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących na elektronicznych nośnikach informacji.

8.
W sklepie Internetowym jest możliwość komentowania publikowanych artykułów tylko dla użytkowników posiadających Konta Klienta.

9.
Niektóre Produkty w Sklepie Internetowym nie będą posiadały cen a w to miejsce jest dodany komunikat „Zapytaj o Cenę”. Określone Produkty posiadające „Zapytaj o Cenę” nie są ofertą handlową tylko ofertą reklamową, firm współpracujących ze Sklepem Internetowym.  Sprzedający będzie pośredniczył w poinformowaniu Klienta o Produkcie po wcześniejszym e-mailowym zapytaniu od niego. Informacje przekazane dla Klienta będą dotyczyły cen i miejsca zakupu po uprzednim kontakcie Sprzedającego z Dystrybutorem lub Producentem Produktu.

10.
Od Klienta w trakcie wizyty w Sklepie Internetowym pobierane są w sposób całkowicie automatyczny za pomocą usługi Google Analytics informacje, które służyć będą  tylko wyłącznie statystykom oraz personalizacji oferty Sklepu Internetowego.                       

              §3 Wykorzystanie danych osobowych Klienta przez Sklep Internetowy 
                                                       
1. Zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr. 101. poz. 926 z późn. zm. Klient ma pełne prawo do wglądu  w swoje dane oraz możliwość uzupełnienia, poprawienia oraz żądania usunięcia.  Aby zalogować się na własne konto Klienta należy wejść na podstronę Sklepu na adres http://sklep.ekoenergia24.eu/login.php  i  na stronie wypełnić formatkę „Zarejestrowany Klient” i  podać  adres e-mail oraz hasło celem zalogowania się i zmiany lub uzupełnienia  danych. W celu skasowania konta należy skontaktować się e-mailem i napisać o swojej rezygnacji na adres: sklep@ekoenergia24.eu lub wysłać  rezygnację listem poleconym na adres Sprzedającego.
2. Dane osobowe podawane przez Klienta podczas rejestracji, będą wykorzystywane w celu możliwości zalogowania się Klienta do Sklepu Internetowego. Dane osobowe są nie zbędne do prawidłowego składania Zamówień w Sklepie oraz zostaną wykorzystane jako  informacje marketingowe i promocyjne.  
3.
Dane osobowe będą przekazywane przedsiębiorstwom przewozowym w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację dostarczenia i Zamówienia Produktów do Klienta.

4.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione także organom administracji państwowej, samorządowej, organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.     

§4 Polityka prywatności dotycząca plików Cookies

1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, zapisywane są pliki Cookies typu DubleClik, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat sposobu korzystania przez Klienta informacji z zawartości Sklepu Internetowego.
2. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu DubleClick to losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisany do przeglądarek internetowych zainstalowany na docelowym urządzeniu u Klienta. Dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, odpowiednio grupowana według określonej kategorii.
3. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujące się w pamięci masowej  urządzenia Klienta, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
4. Remarketing polega na wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlenia reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Klienta z zawartości Sklepu Internetowego.

5. Cookies nie modyfikują w żaden sposób danych w pamięci masowej urządzenia Klienta oraz nie wpływają na działania systemów operacyjnych w tych urządzeniach.

§5 Ochrona danych osobowych Klienta

1. Administratorem  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku jest firma Press Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w (12-100) Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 7.
2. Klient zobowiązany jest do ochrony hasła, służącego do zalogowania się w Sklepie Internetowym.  Klient ponosi odpowiedzialność za działania spowodowane wykorzystaniem hasła przez osoby trzecie nie uprawnione. Dane podane przez Klienta podczas składania Zamówienia zna tylko Klient i Sprzedający firma Press Transfer Sp. z o.o., która gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony także powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim i nie uprawnionym.

3. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Na wniosek Klienta, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji  w Sklepie Internetowym, Sprzedający poinformuje Klienta o przysługujących mu prawach oraz informacji o których mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.
§6 Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdej chwili i bez uzasadnionej przyczyny. Niniejsza polityka prywatności wchodzi z dniem publikacji.
2.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. . Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
3.Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie Internetowym.    
4.Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego dostępną pod adresem http://sklep.ekoenergia24.eu/regulamin-pm-11.html
Wersja 1.2. Szczytno, 23.12.2014
Powrót
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Sklep.EkoEnergia24.eu 2012-2013.